Твоят час

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ФАКЕЛ”

към 68 СОУ „Академик Никола Обрешков” гр.София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

за периода

15.09.2009 год. 30.09.2011 год.

ПРИХОДИ

1. Вноски от родители: 5 163.70 лв.

2. Вноски от договори за педагогически услуги с фирми: 13 104.00 лв.

3. Събрани от родителите за ученически униформи:

3 950.80 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ:                                    22 218.50 лв.

 

РАЗХОДИ

Вид разход

сума

1.

Разходи за материали и оборудване

1 925.26 лв.

2.

Разходи за ремонт на паркета в актовата зала и преградни портали за І и ІІ етаж 

7 341.86 лв.

3.

Разходи за тържества и награди на ученици

1 134.43 лв.

4.

Разход за транспортна услуга за ученици от гост - партньорска група от Сърбия и Чехия по проекта „Използвай думите, не юмруците”

298.06 лв.

5.

Изплатена сума за ушиване на ученическите униформи по договор

3 950.80 лв

6.

Разходи за пререгистрация на УН „Факел” и реклама на училището

740.50 лв.

7.

Разходи за закупуване на учебници по Пазарна икономика за ІХ, Х и ХІ клас за училищната библиотека

1 622.00 лв

8.

Разходи за обучение и командировка на учители и ученици

146.50 лв

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

17 159.41 лв.

Наличност в банковата сметка                              3 568.78 лв.

Наличност в касата                                                  1 491.31 лв.

Общо наличност:                                                      5 060.09 лв.

 

Изготвил отчета: Галина Велкова - счетоводител на УН „Факел”

към 68 СОУ „Акад. Н. Обрешков”