Твоят час

ПОСТЪПИЛИ СРЕДСТВА ОТ РОДИТЕЛИ В СМЕТКАТА НА УН „ФАКЕЛ”

В ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ

2010

Светлана Гешева - Vа клас

170 лв

Димитрина Денева - VІІб клас

150 лв

Румяна Ташева - ІІІб клас

230 лв

Денка Александрова - VІб клас

110 лв

Димитричка Димитрова - Vб клас

150 лв

Вера Попова

200 лв

Антония Атанасова - ІVа клас

220 лв

Григорина Нинова       Іа

190лв

Цветанка Кирилова      - ІХа

180лв

Лора Иробалиева - ІІб клас

150лв

Цветанка Тонева - ІІа клас

175лв

Мирослава Ангелова - Іб

240лв

Паулина Шахова – VI а

230лв

Общо преведени средства от родители

2 395лв

 

Сума от постъпления за педагогическите услуги за 2009/2010 г.

1 198лв

Наличност в сметката на УН „ФАКЕЛ”

4 163лв