Твоят час

І. График на дейностите:

СРОК

ДЕЙНОСТ

МЯСТО

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученииц в първи клас

Сайт на 68.СУ

от16.04.2018г до 16.05.2018г. включително

Подаване на заявления от родителите за участие в І-во класиране

От 7,30ч. -17,00ч канцелария

 04.06.2018 г.до 17,00 ч.

Обявяване на списъците от І-во класиране

Вход на 68.СУ

сайт

от 05.06.2018г.до

07.06.2018 г.включително

Записване на учениците от І-во класиране

Каб.206

от 8,00 до 18,00ч.

07.06.2018 г. 18,00ч.

Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране

Вход 68.СУ

сайт

 от 08.06.2018г до 11.06.2018г. до 12,00ч.

Подаване на заявление за участие във второ класиране

Каб.206

От 8,00 до 18,00ч.

11.06.2018г. – 18,00часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране

Вход на 68.СУ

сайт

От 12.06.2018г. до 13.06.2018 г. включително

Записване на ученици , приети на второ класиране

Каб.206

От 8,00 до 18,00ч.

13.06.2018 г. 18,00

Обявяване на свободните места за трето класиране .

Вход на 68.СУ

сайт

от14.06.2018гдо-14.09.2018г. включително

Попълване на свободните места след трето класиране

канцелария

Родителски срещи

21.06.2018г04.

04.09.2018г.

Актова зала