Твоят час

Къде се регламентират правилата за извършване на ИИД по този проект?

o   Инструкцията определя правилата за изпълнението на дейностите по проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

 • Кой кандидатства по този проект?

o   Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

o   МОМН, чрез Дирекция „Достъп до образования и подкрепа на развитието” (ДОПР)  управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

 • До кого и как да пишем във връзка с изпълнението на проекта?

Цялата кореспонденция, свързана с инструкцията, трябва да бъде в писмена форма, да съдържа регистрационния номер и наименованието на Проекта, и да се адресира до директора на дирекция ДОПР.

 • Какво се цели с този проект?

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфичните  цели са посочени като :

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 • Кои са основните дейности по проекта?

Основни дейности по проекта:

Дейност   1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.

Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите, провеждани по време на ваканциите

Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на   добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Дейностите, които се провеждат в учебно време (включително събота и неделя), са опраделени като Дейност 2.

Дейностите, провеждани само през ваканциите, са определени като Дейност 3.

 • Как ще се управлява и отчита проекта?

За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН разработва самостоятелен електронен модул – „Извънкласни   и извънучилищни дейности”, съвместим с базата данни от сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) .

За нуждите на проекта функционира уеб-базирана информационна система, която  обслужва всички страни, участващи пряко в процеса на изпълнение и управление на проекта.

Информационната система се състои от различни модули, поддържащи регистри за техническото и финансовото изпълнение.

Чрез създадените различни нива на достъп до информационната система е осигурена възможност за текущо  администриране, наблюдение и контрол на реализиране на дейностите (от РИО и ЕУП).

 

 • Какво е особеното на ИИД по този проект?

Извънкласните и извънучилищните дейности по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”:

1. Не се финансират от бюджета на училището.

2.Не включват  повече от 20% от съдържанието на учебните програми за съответния клас по съответния учебен предмет.

При организацията, провеждането и отчитането на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”  се спазват и всички останали изисквания, произтичащи от нормативната уредба в системата на средното образование.

 • Какво включват ИИД?

- провеждани през учебно време, в това число събота и неделя;

- провеждани през ваканциите.

Тематичните направления в едно училище трябва да обхващат различни области на ИИД.

Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от  една област.

След приключвне на ИИД ръководителят на всяка група представя на директора годишен отчет

 • Как могат да бъдат организирани заниманията?

Заниманията могат да бъдат организирани  със седмичен хорариум или на модулен принцип.

Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути.

В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

 • Колко часа може да е заниманието по една ИИД?

За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за не по-малко от 68 часа, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4  часа).

 • Какво съдържа тематичното разпределение?

Тематичното разпределение е част от данните за групата ИИД и от дневника и съдържа информация за:

- темите;

- времевия график – дата, място на провеждане, брой часове, начален час. Тематичното разпределение се изготвя в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият се изпраща в РИО с пакета от документи за участие на училището в проекта.

Тематичните разпределения се утвърждават от директора след установяване на съответствието им с изискванията .

 

 • Какво представляват представителните изяви?

Представителните изяви се организират, както следва:

- първата представителна изява се организира по преценка на учителя/ръководителя като междинна изява на дейността на групата;

-  втората представителна изява се организира след приключване на дейността на групата.

 • Коя е целевата група на проекта??

Целевата група включва ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие.

Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит.

В целевата група не се включват ученици от средищните училища.

 • Какъв е минималния брой за сформиране на една групаИИД?

Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – 15.

Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове.

В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата не се допълва с нов ученик.

Извинителните бележки на учениците за допуснатите отсъствия, издадени от медицински органи, се копират върху бланка,  разработена в съответствие с изискванията с оригиналните лого и слоган и се съхраняват в документацията на групата

 • Как нашето училище може да се включи в проекта?

Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава със заповед училищата, които участват в проекта.

 • Кой управлява проекта на ниво училище?

Директорът на училището организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане  на  дейностите по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” за съответното училище.

 • Какви са задълженията на директора по този проект?

Директорът има следните задължения:

1. Предоставя информация на Педагогическия съвет (ПС) относно изискванията, дейностите, условията и отчетността при изпълнението на проекта.

2. Предлага на ПС тригодишна програма за развитието на ИИД в училището, съобразно потребностите на учениците. Програмата се актуализира ежегодно.

3. Представя на ПС постъпилите предложения от ръководителите на ИИД с тематични разпределения.

4. Включва приоритетно в групите ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.

5. Заверява списък на учениците, включени във всяка една форма на ИИД.

6. Утвърждава тематичните разпределения за ИИД.

7. Издава заповед, с която определя областите, формите, тематичните разпределения за ИИД, ръководителите на групите и времевия график (ден от седмица, място на провеждане, продължителност – брой часове, начален час).

8. Сключва договори с ръководителите и с асистент оперативно изпълнение на проекта, издава заповед за формите и учителите от съответното училище – ръководители на ИИД.

9. Приема протоколи и отчети от ръководителите на групи за извършената работа и от асистент оперативно изпълнение на проекта.

10. До 5 число на всеки месец попълва всички данни за предходния месец в електронната система на проекта.

11. Контролира дейността на групите  и отразява констатациите си в Дневника на групата по ИИД по отношение на:

- посещаемост на учениците;

- спазване на графика за провеждане на занятията;

- спазване на тематичното разпределение.

12. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд при провеждането на дейностите по проекта.

13. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.

14. Планира разходването на средствата съгласно чл. 15, ал. 2 от Инструкцията.

15. Съблюдава допустимостта на разходите, предоставени за дейностите по проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма “Развитие на човешните ресурси” и националното законодателство.

16. Спазва изискванията за публичност на дейностите.

17. Отговаря за провеждане на процедурите за доставка на стоки/външни услуги за нуждите на проекта.

18. Предоставя на РИО доклад за изпълнението на дейностите два пъти в годината – междинен -  през месец февруари и годишен - месец август

 • За какво отговаря директора на училището?

Директорът отговаря за правилното водене и съхраняване на проектната документация в училище:

-        заявления за участие на училището

-        данни за групата по ИИД в училището

-        заверени, прономеровани и прошнуровани дневници на групите

-        отчети на ръководителите на ИИД

-        нагледни материали свързани с дейността на групите – най-малко два броя снимки за всяка една ИИД, презентации, макети, рисунки;

-        заявления за участие от ученика и за съгласие от родителя

-        анкетна карта за ученика , която се попълва след приключване на формата по ИИД

-        договори с ръководителите на групи-външни лица и с асистент оперативно изпълнение на проекта

-        заповед за  формите и учителите от съответното училище – ръководители на ИИД

-        Декларация за взети часове по проекта УСПЕХ през учебната 2011/2012 година

-        годишения план за разходване на средства по бюджета

-        документацията по проекта в оригинал за срок от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. В случаите, когато в изпълнение на нормативен акт или на друг документ се изисква по-дълъг срок, същият следва да се спазва.

До 30 август директорът на училището попълва декларация за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД и я представя в РИО. РИО изпраща постъпилите декларации в МОМН.

 • Какви са функциите на Педагогическия съвет по този проект?

Педагогическият съвет:

1. Приема тригодишната програма за развитие на ИИД.

2. Определя формите на ИИД.

3. Взема решение за избор на учителите от училището – ръководители на ИИД.

4. Взема решение за избор на външните лица – ръководители на ИИД, предложени от директора.

 • Какви са функциите на РИО по този проект?

РИО извършва дейности по проекта, както следва:

1. Приема, регистрира, обобщава и съхранява заявленията за участие на училищата в Проекта, като проверява:

- изготвената тригодишна програма на училището за ИИД;

- данните за групите  ИИД – списък на участниците, график на дейностите, тематично разпределение, общи данни за групата;

- заявленията за участие на училището.

2. Проверява, утвърждава, систематизира и обобщава  информацията, постъпила от училищата чрез електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности” , ежемесечно до 15-то число за предходния месец.

3. Извършва вътрешен мониторинг за изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и отразява резултатите в протокол

4. Дейностите по т. 3 включват:

- не по-малко от две проверки на проектната документация на всички групи ИИД във всяко училище, включено в проекта;

- проверка на съответствието на дейността на част от групите по ИИД с документацията на групата.

 • За какво конкретно отговаря началника на РИО като член на екипа на този проект?

Началникът на РИО:

1. Определя със заповед експертите/лицата и задълженията им по изпълнение на проекта и сключва договор за услуга по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с тях.

2. Сключва допълнителен трудов договор с директорите на общинските училища, включени в проекта.

3. Ссключва договор за услуга по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с директорите на държавните училища, включени в проекта.

4. В случаите, в които директорът на училището е  ръководител на група за ИИД, утвърждава тематичното разпределение за ИИД на директора. В договорите по т. 2 и 3 се вписват правата и задълженията му и като ръководител на ИИД.

5. Приема извършеното с приемателно-предавателен протокол и одобрява персоналните отчетни листа с отработените часове от екпертите/лицата, определени в ал. 2, т. 1.

6. Представя на ръководителя на проекта обобщен междинен  доклад до края на м. февруари и обобщен  годишен доклад за постигнатите резултати от изпълнението на  дейностите по проекта  за предходната учебна година на територията на областта не по-късно от края на м.  септември

Кой е ръководител на проекта и какво прави той?

Ръководителят/Екипът за управление на проекта организира, координира и извършва мониторинг и контрол на цялостния процес на изпълнение на дейностите.

Ръководителят на проекта: ръководи цялостния процес на изпълнение на проекта; организира месечните срещи на екипа по проекта, дейностите по наблюдение и контрол; набелязва корективни мерки при необходимост; участва в тръжните процедури;  координира дейността на експертите по изготвяне на анализите и процедурите, участва в информационната кампания; осъществява и поддържа връзки с регионалните инспекторати по образование (РИО), училищата, неправителствените организации и с медиите; осъществява и поддържа връзки с Управляващия орган на ОПРЧР и др. Ръководителят на проекта отчита и информира за дейностите  и резултатите по проекта МЗ, УО на ОПРР и всички заинтересовани институции, медии и общественост.

Административният ръководител на проекта е г-н Асен Александров и неговите функции са да  управлява екипа и отговаря за подписване на всички административни документи и вътрешната за МОМН кореспонденция, свързана с проекта. Административният ръководител участва при разработване на методически и организационни указания за директорите на училища и учителите – ръководители на ИИД; отговаря за воденето и съхранението на проектната документация и връзките с останалите звена в МОМН; организира дейностите по проекта, информира целевата група за предстоящите дейности, следи за обратната връзка; отговаря за провеждането на тръжните процедури по проекта.

 • Кой се включва като член на екипа за управление и какви са неговите задачи?

Експерт - координатор вътрешна оценка: координира възлагането на задачите и тяхното изпълнение, следи за обратната връзка и техническата документация; приема изпълнението на дейностите, възлагани с тръжни процедури и съдейства методически за изпълнение на проекта. Участва в:  разработването на инструкция по организацията и провеждането на ИИД; разработването на методически насоки за ръководителите на формите и провеждането на ИИД;  координирането на проектните дейности по региони;  подпомагането на публичните дейности по проекта; обучението на експертите от РИО и на директорите на училища; мониторинга на дейностите по проекта.

Експерт - стратегическо изпълнение и връзка с политиките на МОМН: Осъществява дейности, свързани с обобщаване на информацията по изпълнението на проектните дейности; участва в екипите по мониторинг; подпомага публичните дейности по проекта;  участва на експертно ниво в обучението на РИО и на директорите на училища; консултира участниците в проекта; проучва  европейските практики, свързани с ИИД;  координира дейностите за съответните области.

Координаторите по изпълнение: координират дейностите на териториален принцип,  обобщават  информацията и анализират дейностите и постигнатите резултати.

Координаторите изпълняват дейности, свързани с разработване на инструкция по организацията и провеждането на ИИД; координиране на проектните дейности по региони; обобщаване на информацията по изпълнението на проектните дейности; обучение на експертно ниво на експерти от РИО и на директорите на училища; участие в екипите по мониторинг; консултиране на участниците; подпомагане на публичните дейности по проекта.

Финансовите координатори: ръководят финансовото изпълнение на проекта, организират финансовото отчитане на средствата, подготвят искания за авансови и междинни плащания и изготвят междинен и финален финансов отчет; участват във финансовото изпълнение на проекта, като проверяват и генерират необходимите документи от уеб-базирана информационна система на проекта за изготвяне и представяне на междинен и финален финансов отчет; контролират изпълнението на дейностите по проекта.

Техническите сътрудници: техническите сътрудници подпомагат изпълнението, организацията и управлението на проектните дейности; извършват техническа обработка на информацията по изпълнението на дейностите; осъществяват подготовката и провеждането на срещи на екипа; обработват и предоставят на ръководителя и на координаторите служебната кореспонденция; изготвят протоколи от проведените работни срещи; водят и съхраняват документацията  по проекта; подпомагат членовете на екипа при изготвянето на междинните доклади; поддържат и съхраняват досието на проекта съгласно указанията от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по ОП РЧР.

Експертите за електронно управление и отчитане: оказват съдействие при поддръжка и актуализиране на базите данни, при поддръжката и актуализирането на уеб-страницата на проекта.  Извършват актуализация и администриране на форума към уеб-страницата на проекта, публикуват отговори на въпроси на участници в проекта, извършват поддръжка на секция „Често задавани въпроси“.

Координаторът по дейностите за информация и публичност: отговаря за дейности по визуализация и публичност, информационните и рекламните материали; осъществява контакти с медиите и с неправителствения сектор.

Регионалните методици – началниците на РИО, изпълняват функции, свързани с  подготовката, организацията, провеждането и контрола на дейностите на територията на съответната област; със съхранението на екземпляр от документацията на училищата;   със систематизирането и обобщаването на информацията от училищата (брой групи за всяко училище;брой  включени ученици в групата и списък с имената на учениците, брой ученици от целевата група по проекта, брой подадени декларации за участие от учениците/родителите, данни за ръководителя на ИИД; проверка на тематичните разпределения, като се контролира в тях да не е включено  повече от 30% от съдържанието на учебните програми за съответния клас по съответния учебен предмет, времевия график за провеждане на занятията за всяка група – ден от седмицата, начален час);  с изготвянето на становище за недопуснатите кандидати; с извършването на мониторинг по изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и протоколиране на резултатите; с организирането на дейностите по популяризиране на добрите практики на територията на региона;   с  обобщаването на регионалната информация, свързана с крайния резултат с приоритет  върху целевата група – ученици с риск от отпадане, ученици с прояви на агресия  и/или насилие.

Екипът за управление на проекта включва и външни експерти:

1. Външен юрист - методист на проекта: подпомага и подготовя техническите спецификации към изпълнителите; анализира получените резултати; провежда обучения във връзка с изпълнение и управление на проекта; ръководи заседания на екипа, работните групи и междуведомствени срещи; изготвя междините технически отчети; спазва времевия график на изпълнение на дейностите; подпомага методически останалата част от екипа при спазване изискванията в ръководството за изпълнение на проекти по ОП РЧР, в разработването на вътрещната Инструкция за изпълнение на проекта и при приемане на заданията от външните изпълнители и дейността по вътрешен мониторинг и експертна координация на проекта.

2. Външен юрист - специалист обществени поръчки: подпомага изготвянето на преписки, правни становища; подпомага изготвянето на техническите отчети и провеждането на процесуални действия, свързани със спорове, възникнали казуси, съдебни процедури и дела; отговаря за подготовка на законосъобразното провеждане на обществените поръчки; подготвя документацията; спазва графика на обществените поръчки и участието в провеждане на процедурите; следи за законосъобразност на тръжната документация и на техническите задания в процедури по ЗОП към проекта, съдейства за организиране на процедурите по ЗОП за предоставяне на услуги по дейности от проекта, като следи за законосъобразното им протичане; следи за законосъобразност и пълнота на отчетните документи за конкретните дейности по проекта и изготвя становища, ако е необходимо, във връзка със законосъобразното протичане на процеса по извършване и отчитане на дейностите по проекта;

3. Статистик: подпомага ръководителя на проекта за координирано обобщаване и анализиране на информацията; следи заложените индикатори и тяхното изпълнение, за степен на постигане на резултатите от дейностите по проекта; участва в събирането и разработването на базата данни, нейното структуриране поддръжка и актуализация за целите на проекта; следи за статистическата обработка по зададени критерии и параметри, изготвянето на справки и обобщаването на информация за изпълнението на проекта; систематизира информацията за изпълнение на индикаторите, постигнатите цели и резултати по проекта и изготвя периодични справки; участва в дейностите по контрола на изпълнението на проекта.

 • Какъв е начина за кандидатстване и одобрение на училищата?

За участие в проекта училищата подават заявления -          Приложение № 3.

Заявленията се приемат с решение на Педагогическия съвет на училището в началото на всяка учебна година.

Директорът на училището представя в РИО заявлението за участие, въведено в електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности”  и  заявление за участие на хартиен носител.

Критериите за подбор на училища за включване в проекта са:

1.  Училището попада в целевата група.

2.  Включени са ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.

3. Подадено заявление от директора, попълнено с всички реквизити – Приложение № 3 и данни за групите по ИИД – Приложение № 2.

4. Разработена/актуализирана тригодишна програма за развитието на ИИД в училището.

РИО извършват проверка на заявленията от училищата относно    коректното попълване на:

1. Заявление за участие на училището - Приложение №3.

2. Данни за групите по ИИД в училището – Приложение №2.

3. Тригодишната програма за развитието на ИИД в училището.

На ЕУП се представя

- обобщена информация за участващите по проекта училища за съответната учебна година - Приложение №13 на хартиен носител иПриложение № 13а на електронен носител;

- становище за недопуснатите кандидати.

Ръководителят на ЕУП представя за утвърждаване на министъра на образованието, младежта и науката списък с включените в проекта училища.

 • Как става финансирането но проекта?

Министерството на образованието, младежта и науката отпуска средства на училищата на база брой ученици по одобрените заявления на училищата.

Годишният размер на средствата за един ученик се определя в зависимост от броя на учениците, включени в ИИД за всяка учебна година от изпълнението на проекта в рамките на утвърдения му бюджет.

Размерът на средствата, предоставени на всяко училище, включва допустимите разходи по ПМС  № 180/№27.07.2007 г. в следните размери:

а/  от 30%  до 40% за материали, необходими за дейността на групата;

б/ до 3% за консумативи /хартия, тонери, дребни канцеларски материали/;

в/ до 8% за външни услуги във връзка с изпълняваните дейности като:

- транспорт;

- наем на помещения за представителни изяви на ИИД;

- посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни обекти,

г/ до 5% за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище (за директор и заасистент оперативно изпълнение на проекта);

д/ до 53% - за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател на лицата – ръководители  на ИИД.

 • Как се разходват средствата за закупуване на материали и консумативи?

При разходването на средствата по ал. 2, т. „а”, „б” и „в” при необходимост следва да се спазва ЗОП -Указания в Приложение № 11.

При изпълнение на дейностите по проекта на основание ПМС № 228 от 28.07.2011 г. директорите на училищата прилагат изискванията на ЗОП за закупуване на материали и консумативи и за извършване на външни услуги.

За суми до 60 000 лева следва да се съберат най-малко пет оферти и се провежда процедура - Приложение № 11.

Когато сумата надвишава 60 000 лв. без ДДС, се прилага чл.5 от ЗОП.

При изчисляване на сумата следва да се има предвид, че същата включва сумарно всички средства от делегирания бюджет и бюджета на училището по проекта, предвидени за закупуване на материали, консумативи и за извършване на външни услуги.

 • Финансира ли се закупуване на ДМА по този проект?

Не се финансират разходи за закупуване на дълготрайни материални активи(чл.50 от ЗКПО, ДВ, бр. 110 от 2007 г.).

Не се финансират разходи за обзавеждане и оборудване.

 • Как се изплащат възнаграждениято по този проект?

Разходите за възнаграждения на ръководителите на ИИД в училищата се определят въз основа на вътрешните правила за работната заплата, но не повече от 12 лв. за действително отработен час по ИИД, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.

Разходите за възнаграждения на лицата, осъществяващи организацията на дейностите на ниво училище и на ниво РИО, включени в дейностите по проекта, се определят в размер на 6,70 лв. на астрономически час, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.

 • Как ще се организират авансовите, междинните и отчетните  плащания по проекта?

Министерството на образованието, младежта и науката предоставя авансово средства на училищата, включени в проекта, и на РИО.

Текущото финансиране на дейностите се осъществява след верифициране на разходите за съответния отчетен период.

Данни от разходнооправдателните документи или от документите с еквивалентна доказателствена стойност и сканирано  копие се въвеждат до 5 число на всеки месец за предходния месец в електронната система на проекта, на базата на които РИО и МОМН изготвят периодичните финансови отчети.

Годишното финансово и техническо отчитане на изпълнението на дейностите се извършва в срок до 31 август за съответната учебна година.

 • Какви са ограниченията за едно училище?

Не се допуска участието на училища в изпълнението на дейностите по проекта за следваща учебна година при установени нарушения на изискванията на националното законодателство, изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси” и настоящата Инструкция при изпълнението на проекта през предходната година.

 • Как се финансират разходите за включените в групите по ИИД ученици?

Минималният брой участници в ИИД е 6 ученици, а максималният - 15. Групи над 15 ученици могат да съществуват, но за допълнителния брой над 15 ученици не се получава финансиране по проекта.

Не се финансират разходи за ИИД, в които броят на учениците е под минималния.

Не се финансира участието на един  и същ ученик в повече от една форма на ИИД.

Не се финансират разходи за транспорт на пътуващите учители/ръководители на ИИД.

 • Кой ще покрие разходите за отсъстващите ученици?

Разходите за участник с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД не се верифицират.

 • Може ли по проекта да организираме екскурзии в чужбина?

Дейностите по проекта се осъществяват само на територията на страната.

 • Кой одобрява формите за ИИД?

Директорът на включеното в проекта училище издава заповед за  формите и учителите от съответното училище – ръководители на ИИД - Приложение № 18.

Възложените по проекта часове за ИИД не могат да формират или допълват нормата за задължителна преподавателска работа.

 • Как се плаща на външните лица –ръководители на ИИД в училище?

Директорът сключва граждански договор по ЗЗД с външните лица – ръководители на ИИД - Приложение № 9.

 • Как се извършва избора /подбора на ръководители на ИИД?

Изборът на ръководителите на ИИД  - учители и външни лица се извършва от ПС на база следните критерии:

1. Съответствие  на предложеното тематично разпределение с тригодишната програма за развитие на ИИД.

2. Съответствие  на предложеното тематично разпределение с областите на ИИД.

3. Доказателства за необходимата квалификация за провеждането на съответната ИИД.

4. Други.

На основание издадената заповед от директора на училището заповед се определя възнаграждението на ръководителите на ИИД, изплащано на база отчетни форми за реално взети часове, за последното тримесечие.

 • На ниво училище само директора ли ръководи проекта?

Директорът сключва договор и с асистент оперативно изпълнение на проекта, който извършва финансово-счетоводни дейности на ниво училище и/или дейности по техническата обработка и изготвяне на справки.

 • Кои разходи са допустими по проекта?

Разходите, извършени от училищата, са допустими, ако отговарят едновременно  на следните условията:

1. Извършени са за дейности, единствено свързани с осигуряване на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

2. Действително са извършени и платени само по банков път през периода 12 декември  2011 година – 30 август  2014 година.

3.Извършени са срещу необходимите разходнооправдателни документи или документи с еквивалентна доказателствена стойност, за съхранението на които са спазени изискванията на чл. 13 от Постановление № 180 на Министерски съвет от 27 юли 2007 година за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 година” (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.).

4. Извършени са съгласно принципите за добро финансово управление, определени в чл. 27 и чл. 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 година, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 година на Съвета от 13 декември 2006 година.

5. Отразени са в счетоводната и данъчна документация на училището чрез отделни счетоводни аналитични партиди и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека.

6. Съобразени са с изискванията на националното законодателство и настоящата инструкция.

7. Извършени са при спазване разпоредбите по ЗОП и Закона за предотвратяване на конфликт на интереси.

 • За какво и колко средства по проекта получават РИО?

Регионалните инспекторати по образованието получават и разходват средства за:

- възнаграждения и за осигурителни плащания за сметка на работодател на експертите/лицата, извършващи дейности по проекта – до 78 % от преведените им по проекта средства;

- консумативи за осъществяване на дейностите по проекта - до 8 % от преведените им по проекта средства;

- командировъчни разходи на експертите, участващи в изпълнението на дейностите по мониторинг на проекта - до 14 % от преведените им по проекта средства.

Средствата по ал. 1 се формират на база брой сформирани и одобрени групи за ИИД в училищата от съответния регион.

 • Как се извършва отчетността по този проект?

Отчетността по проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се извършва съгласно правилата на националното законодателство, на Европейския социален фонд 2007 – 2013 и на Инструкцията.

 • От къде можем да намерим отчетните форми и приложените документи?

Отчетните форми за всички допустими дейности по проекта са неразделна част от тази  Инструкция и са описани в приложенията към нея.

Отчетните форми за техническо изпълнение са:

- данните за групата по ИИД в училището – Приложение № 2;

- дневниците на групите - Приложение № 6;

- отчетите на ръководителите на ИИД, на директора на училището и на РИО - два пъти в годината – междинен през месец февруари и годишен - месец август – Приложение № 5 и Приложение № 7 и Приложение №10;

- декларацията за броя на учениците с повече от 25%  отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД.

 • Кои са финансово отчетните документи по този проект?

Финансово-отчетните документи са:

- трудовите и гражданските договори;

- отчетите за извършена работа;

- фактурите, приемателно-предавателните протоколи, договорите и вътрешните документи за разпределение на материалите и консумативите в учучиилище;

- план-сметките и договорите за външни услуги;

- платежните документи;

- ведомостите за работните заплати.

 • Има ли задължитилен реквизит, който трябва да съдържат отчетните документи, за да бъдат признати?

За да бъдат верифицирани всички финансово-отчетни документи, следва  да съдържат следния текст „Разходът е за сметка на проектBG051PO001-4.2.05-0001”.

 • Какви са общите изисквания за информация и публичност по този проект?

За всички отчетни и официални документи, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, се използват бланки, разработени в съответствие с изискванията за визуализация - Приложения №15.

В училището задължително се поставя на видно място информационно табло, което остава  до шест месеца след приключването на проекта;

 • Какво трябва да знаем ако организираме събитие /мероприятие по проекта?

В случай че се организира събитие/мероприятие, свързанo с изпълнението на проектa, следва изрично да се оповести, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР. Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в залите или на местата, където ще бъде проведено мероприятието.

Интервюта, публикуване на статии и други публични изяви, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” , задължително  се съгласуват с координатора  по  дейностите по информация и публичност от ЕУП.

При публикации в местните медии с информация за проекта следва да се изпраща сканирано копие на статията или линк към репортажа на имейлТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отчитането на ИИД и всякакви мероприятия, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” , се извършва чрез попълнените отчетни документи и чрез най-малко две снимки или филм за всяка ИИДСнимките следва да бъдат направени с цифров фотоапарат и да се вижда банера или информационната табела на проекта.

·          Какви са термините (какво имате предвид), използвани в този проект ?

За нуждите на проекта се ползват следните определения:

1.  Извънкласните и извънучилищните дейности (ИИД) са форма на организация и взаимодействие между дейността на ръководителя и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за учебно съдържание. ИИД се осъществяват на доброволен принцип със съгласието на родителите.

Дейностите, които се провеждат в учебно време (включително събота и неделя), са опраделени като Дейност 2. Дейностите, провеждани само през ваканциите, са определени като Дейност 3.

2. „Преждевременно напускане на училище“ е напускане на системата на средното образование от ученици в задължителна училищна възраст;

3. „Агресията” е поведение, насочено към нанасяне на вреда на другия или на себе си;

4. „Представителни изяви” – представяне  постиженията от дейността на групата по ИИД  пред родителска и друга аудитория.

Използвани понятия:

„Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ” е организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета за наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма. Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.

„Нередност” – всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

„Управляващ орган” – структурата, определена да осъществява функцията по управлението на Оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.

„Верифициране” – удостоверяване. Това е процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на проекта. Включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по проекта.