Твоят час

Понеделник 06.10.2014г.

Неучебен ден.Работно време: 8,30ч. – 17,00ч.

Вторник 07.10.2014г.

Проверка на ПИГ І клас .Отг. Нели Пейчева

Актуализиране данните в програмата „Админ „ по график.Отг.кл.р-ли М.Дочева

Проверка на организацията на модулното обучение за уч.2014 / 2015 година Отг.пом.-директор УД

Проверка  на хигиената в училище.Отг.пом.-директор АСД

Сряда 08.10.2014г.

Проверка на ПИГ І клас .Отг. Нели Пейчева

Учебна евакуация  - отг. Юлиян Топалов

13,35ч. Оперативка  с класните ръководители на V – ХІІ клас.Отг.Нели Пейчева

18,30ч. – Сбирка на УН „Факел „ в учителската стая.

Актуализиране данните в програмата „Админ „ по график.Отг.кл.р-ли М.Дочева

12,15 ч. – Заседание на ВЕУКПО за начален етап в ресурсния кабинет.Отг.кл. р-ли на ученици със СОП

13,00 ч. - Заседание на ВЕУКПО за прогимназиален  етап в ресурсния кабинет.Отг.кл. р-ли на ученици със СОП

Четвъртък 09.10.2014г.

Проверка на ПИГ І клас .Отг. Нели Пейчева

Проверка на организацията на  часовете по СИП за уч.2014 / 2015 година.Отг.пом.-директор УД

Проверка на безплатните закуски.Отг.пом.-директора УД

Петък 10.10.2014г.

Проверка на ПИГ І клас .Отг. Нели Пейчева

Посещение  - ІV учебен час при г-жа Юлиянка Постолова.Отг.Нели Пейчева

 

 

Директор:

/Н.Пейчева/