Твоят час

68 СУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ”

 

З А П О В Е Д

№ РД12-868/16.03.2017 г.

 

Относно: Организация на учебния процес за 24.03.2017 г.

 

 

На основание чл. 259. ал. 1. От Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 8, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с подготовка на 13 секции за произвеждане на избори на 26.05.2017 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

І. ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  ОТ  І ДО ХІІ КЛАС:

 

1. Учебните часове на 24.03.2017 г. до обяд се провеждат С НАМАЛЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

Уч. час

 

Начало

Край

1.                  

 

8,00

8,30

2.                 

 

8,40

9,10

3.                 

 

9,20

9,50

4.                 

 

10,10

10,40

5.                 

 

10,50

11,20

6.                 

 

11,30

12,00

 

Родителите на учениците от 1а, 1б, 1в, 2а класове, които не посещават полуинтернатна група, следва да вземат децата си в 10,40 часа от вход Б при стола.

 

Родителите на учениците от 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б  класове, които не посещават полуинтернатна група, следва да вземат децата си в 11,20 часа от вход Б при стола.

 

В 11,30 часа вход Б при стола ще бъде заключен и до края на деня няма да се използва.

 

Родители, чиито деца няма да посещават занималня на 24.03.2017 г., моля, да се обадят на учителя на групата.

 

2. Учебните часове на 24.03.2017  г. след обяд за ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ СЕ ПРОВЕЖДАТ С НАМАЛЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

11,30- 12,10- ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ, ОБЯД

12,30- 13,10- ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ, ОБЯД

13,30-14,10- САМОПОДГОТОВКА

14,30-15,10- САМОПОДГОТОВКА

15,30-16,10- ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

16,30-17,10- ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 

КРАЙ НА ЗАНИМАНИЯТА- 17,30 ЧАСА!

 

3. Полуинтернатните групи ще бъдат  изместени  в следните помещения:

- 106 кабинет- ПИГ Іа, Іб, Ів класове- Христова, Парашкевова, Енчева;

- 108 кабинет- ПИГ ІІа, ІІб класове- Бечева, Гюрова;

- 212 кабинет- етаж2- ПИГ ІІІа, ПИГ ІІІб,в- Вълчева, Иванова;

-210 кабинет- етаж2- ПИГ ІVа, ПИГ ІVб- Димитрова, Александрова;

- 207 кабинет- етаж 2- ПИГ V-VІІ клас.

4. Учителите в полуинтернатните групи следва да уведомят родителите за промяната на кабинетите и входа за взимане на учениците от занималня. След приключване на учебните часове на обяд, вход Б /при стола/ на начален етап ще бъде заключен в 11,30 и няма да работи. Взимането на ученици от занималня ще се извършва от вход Б /със знамената/. За целта учителите в ПИГ ще определят дежурни ученици за всеки клас, които ще уведомяват за взимането на учениците. Дежурните ученици и дежурният портиер, Леонтия Кирилова, ще бъдат настанени във фоайето на етаж І при централен вход А.

ІІ. Заниманията по допълнителен час за спортни дейности „Плуване” се провеждат без промяна в графика.

ІІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и ученици за сведение и изпълнение срещу подпис на Педагогически съвет на 06.03.2017 г.

V. Екземпляр от настоящата заповед да се постави на входовете на училището и да се качи на училищния сайт от Екатерина Табакова- зам. директор УД.

V. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Директор:

                                                                                     / Нели Пейчева /